Algemene Voorwaarden Spijkers met Hamers

Artikel 1 Over

Spijkers met Hamers is een eenmanszaak, gevestigd aan Mauritslaan 49 (6219 EL), te Urmond. Mijn naam is Chantal Hamers en ik ben de eigenaresse van Spijkers met Hamers.

Het adres van mijn website is www.spijkersmethamers.nl

Met Spijkers met Hamers profileer jij je bedrijf beter met rake woorden, effectief gedrag en de juiste houding. Meer impact door zichtbaarheid.

Spijkers met Hamers verzorgt:

 • Business coaching;
 • Workshops;
 • Krachtige teksten;
 • Presentaties;
 • Voice-overs en meer….

Jij kunt mij op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: chantal@spijkersmethamers.nl
 • Telefonisch: +31614579970
 • LinkedIn: www.linkedin.com/ln/chantal-hamers-b971b218/

KvK-nummer: 14123137

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komen een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leg ik deze begrippen kort uit.

Met de begrippen ik, mij en mijn, bedoel ik Spijkers met Hamers, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Ik ben de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met jij, je en jouw, bedoel ik de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Spijkers met Hamers een offerte uitbrengt en/of met wie Spijkers met Hamers een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

De gebruiker (ik) en de wederpartij (jij) samen noem ik partijen.

Met een dag bedoel ik een kalenderdag en niet een werkdag.

Schriftelijk betekent voor mij op papier of per e-mail.

Spreek ik over een dienst, bedoel ik een opdracht; iedere op grond van een overeenkomst door mij te verrichten of verrichtte werkzaamheid. Met een werk bedoel ik in deze algemene voorwaarden een letterkundig werk.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al mijn aanbiedingen, al mijn offertes, zo ook op alle overeenkomsten die ik met jou sluit. Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.

Ik mag mijn algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Mijn algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Artikel 4 Offerte, overeenkomst, bevestiging en duur

Ik baseer alle offertes op de gegevens die jij aan mij verstrekt. Jij bent daarom verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan mij door te geven. Doe je dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden omvat, dan heb ik het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog te herroepen, waardoor de overeenkomst niet tot stand komt. De reeds verrichte dienstverlening en/of – arbeid tot het moment van herroeping, wordt in dat geval in rekening gebracht op basis van het dan geldende uurtarief.

In beginsel vraag ik jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Tenzij ik hierover andere afspraken maak met jou, blijft een offerte 30 dagen geldig.

Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, dan zal ik dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoel ik, dat ik jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten of opdrachten heb aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in onze offerte, dan ben ik niet gebonden aan deze offerte.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met mij sluit.

Een overeenkomst komt pas tot stand, nadat jij mijn offerte en mijn algemene voorwaarden schriftelijk hebt aanvaard en bevestigd en hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden

Het kan zijn, dat je geen offerte hebt ontvangen van mij, maar dat ik wel werkzaamheden voor jou uitvoer. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van spoed. In zulke gevallen komt de overeenkomst tussen jou en mij tot stand, op het moment dat ik, in jouw opdracht, start met de werkzaamheden. De werkzaamheden worden dan op basis van mijn vaste uurtarief aan jou in rekening gebracht, tenzij ik met jou hierover andere afspraken heb gemaakt.

Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst van rechtswege nadat het werk is geleverd en de factuur is betaald.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst, levering en garantie

Ik voer de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waaronder Mastercoach®, waarbij ik de vrijheid behoud om de opdracht, naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

Ik mag bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden. De eventuele kosten worden aan jou doorberekend. Als ik gebruik (wil) ma(a)k(en) van diensten van derden, zal ik dit vooraf kenbaar maken.

De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door mij verrichte werkzaamheden, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Als ik met jou bepaalde uitvoeringstermijnen overeenkom, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeengekomen uitvoeringstermijn begint ook pas te lopen op het moment:

 • dat ik van jou alle gegevens, documenten, materialen en/of informatie heb ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of;
 • indien partijen dat zijn overeengekomen, ik jouw (aan)betaling heb ontvangen op mijn rekening en/of;
 • jij hebt voldaan aan (eventuele) overige gestelde voorwaarden.

Tot dat moment, heb ik het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Als hier kosten uit voortvloeien, dan breng ik deze bij jou in rekening. Hiervoor hanteer ik het, op dat moment geldende uurtarief.

De datum van levering van teksten en/of presentaties als ook de data van workshops en/of coaching trajecten bepaal ik in onderling overleg met jou. Het behalen van de leveringsdatum voor teksten en/of presentaties is mede afhankelijk van jouw inzet.

Ik heb een inspannings- en een leveringsplicht. Ik kan je dus niet garanderen, dat je met mijn geleverde werk en/of door het volgen van een workshop of een coaching traject een bepaald resultaat zult behalen.

Ik garandeer dat het door mij geleverde resultaat, geen inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een derde. In geval van schending, zal ik de inbreuk makende componenten verwijderen en/of dusdanig aanpassen, dat het gebruik van het resultaat geen inbreuk meer maakt op het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht vervalt, wanneer jij zelf aanpassingen of verwijderingen (laat) doet(n).

Artikel 6 Wijzigen van de opdracht en meerwerk

Als jij de opdracht wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij mij dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende opdracht. Ik laat je eerst weten of en zo ja, welke kosten ik hiervoor in rekening breng. Het is aan mij om te bepalen of ik de wijziging en/of aanvulling ook kan en zal doorvoeren. Het wijzigen en/of aanvullen van een opdracht, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en).

Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten, die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan, doordat jij niet of niet tijdig de gegevens, documenten, materialen en/of informatie conform artikel 5 hebt aangeleverd. Als je extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen, kan dit ook leiden tot meerwerk. Meerwerk wordt op basis van het geldende uurtarief in rekening gebracht, tenzij ik hierover met jou andere afspraken maak.

Artikel 7 Concepttekst, presentaties en herziening

Een (concept)tekst en/of een (concept)presentatie ontvang jij digitaal.

Jij geeft, zo snel als mogelijk en schriftelijk, aan of je akkoord gaat met het concept. Als het nodig is, kan ik kosteloos en maximaal twee keer een eenvoudige herziening doorvoeren, tenzij anders is overeengekomen in de offerte. Ik heb het recht om meerdere en/of ingrijpende herzieningen extra in rekening te brengen. Ik zal jou daarover eerst informeren. Is het niet nodig om te herzien, beschouwen partijen de (concept)tekst en/of (concept)presentatie als definitieve versie.

Artikel 8 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Exclusief btw;
 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • Exclusief eventuele kosten die ik maak bij het uitvoeren van de opdracht.

Ik heb het recht mijn prijzen/uurtarieven aan te passen

Ben ik met jou (vooraf) geen (vaste) vergoeding overeengekomen, bepaal ik eenzijdig en naar alle redelijkheid en billijkheid de vergoeding. Daarbij kijk ik naar de omvang van en het gewenste gebruik van het werk.

Mijn facturen ontvang jij per e-mail.

Vraag ik jou (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan start ik niet met de uitvoering van de overeenkomst, zolang ik de vooruitbetaling nog niet heb ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur.

De vergoeding voor de diensten van derden, dien jij volledig vooruit te betalen.

Kom ik met jou overeen dat jij achteraf mag betalen, dan hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij ik uitdrukkelijk anders overeenkom met jou. Jij dient het volledige bedrag, inclusief btw, over te boeken op mijn bankrekening en wel binnen de betalingstermijn.

Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan 30 dagen duurt of dat de uitvoering in fasen wordt uitgevoerd. In dat geval, ontvang je van mij een tussentijdse rekening van de arbeid die ik reeds voor jou heb verricht.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zal ik jou hierop wijzen. Dan krijg jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan je betalingsverplichting te voldoen. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ben je mij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat je het bedrag alsnog voldoet. Ook kan ik de door mij gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij jou in rekening brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 • 5% over de volgende € 5.000,00
 • telkens met een minimum van € 40,00

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, is het niet toegestaan een (geleverd) werk te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht en gebruiksrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst met betrekking tot een werk, waaronder een tekst dan wel een presentatie, komen mij toe, ongeacht of het werk in jouw opdracht is herzien. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst met betrekking tot een workshop en/of coaching traject, komen mij toe. Onder meer gaat het daarbij over testen, gebruikte producten, rapporten, readers, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.

Als jij mij voorschrijft, bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie te gebruiken, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat je altijd een geldige licentie hebt voor het gebruik daarvan. Jij vrijwaart mij van alle aanspraken (van derden) in verband met de voornoemde gegevens, documenten, materialen en /of informatie.

Het plegen van onderzoek door mij, naar het bestaan van mogelijke intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door jou geleverde materialen, maakt geen deel uit van de overeenkomst.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, heb ik het recht mijn (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heb ik het recht de werken te gebruiken voor eigen (promotionele) doeleinden, waaronder website, portfolio, social media, drukwerk en artikelen.

Tenzij ik uitdrukkelijk anders met jou ben overeengekomen, mag jij een werk (waaronder een tekst dan wel presentatie) eenmalig gebruiken voor het overeengekomen gebruik. Het gebruiken van een werk op een andere manier dan is overeengekomen, beschouw ik als inbreuk op het auteursrecht. Daarbij mag jij het werk niet zonder mijn schriftelijke toestemming overdragen aan een derde.

Voor iedere inbreuk op het auteursrecht, breng ik driemaal de gebruikelijke vergoeding (voor een dergelijke vorm van gebruik) in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Zonder mijn toestemming mag jij het werk niet verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Als jij een werk zonder mijn toestemming, al dan niet op ingrijpende wijze, wijzigt, kan ik het gebruik van het werk verbieden. Jouw plicht om het werk te vergoeden, blijft bestaan.

Artikel 10 Annuleren en kosteloos verplaatsen

Het annuleren van een opdracht doe jij door een e-mail te sturen naar chantal@spijkersmethamers.nl

Annuleer jij binnen 24 uur, na het tot stand komen van de overeenkomst, dan hoef jij geen vergoeding aan mij te betalen. Annuleer jij na 24 uur na het tot stand komen van de overeenkomst dan heb ik het recht annuleringskosten in rekening te brengen. Indien ik op dat moment al gestart ben met de uitvoering, dan heb ik daarnaast het recht de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen, aan de hand van het dan geldende uurtarief of een naar rato berekend percentage van de totale factuur.

Het kosteloos annuleren van een workshop en/of coaching traject(en) kan tot 30 dagen voor de afgesproken datum. Bij het annuleren van een workshop en/of coaching traject(en) tussen de 30 dagen en tot 5 dagen voor aanvang heb ik het recht om 50% vergoeding in rekening te brengen. Indien een workshop dan wel een coaching traject binnen 5 werkdagen voor aanvang hiervan wordt geannuleerd of indien jij niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip zelf, heb ik het recht om 100 % vergoeding in rekening te brengen.

Ook mag je eenmalig een gemaakte afspraak kosteloos verplaatsen, op basis van beschikbaarheid. Een aanvraag hiervoor kun je ten laatste 24 uur voor de afgesproken datum/tijd per mail indienen. Daarna is verplaatsen niet meer mogelijk.

Een spoedopdracht kun jij niet annuleren.

Artikel 11 Opschorting, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

Ik heb het recht de overeenkomst opschorten of met directe ingang ontbinden als:

 • jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;
 • ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden waardoor ik een goede grond heb te vrezen, dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht, dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kan ik de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan heb ik het recht, de eventuele schade die ik daardoor lijd, op jou te verhalen.

Kan ik de opschorting of ontbinding niet aan jou toerekenen en indien door mij nog geen werkzaamheden zijn verricht maar jij inmiddels wel een (aan)betaling hebt overgeboekt op mijn rekening, dan zal ik deze (aan)betaling binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken. Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door mij verricht, dan houd ik het recht deze werkzaamheden in rekening te brengen, op basis van het aantal gewerkte uren en tegen het geldende uurtarief. Heb jij inmiddels een (aan)betaling overgeboekt op mijn rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over, ten gunste van jou, dan zal ik dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

Is er sprake van ontbinding en heb jij al (tussentijdse) resultaten/werk ontvangen, dan is het jou niet (langer) toegestaan deze te gebruiken, tenzij ik (inmiddels) voor deze (tussentijdse) resultaten naar rato een financiële vergoeding heb ontvangen en ik jou daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heb verleend dat jij deze resultaten (alsnog) mag gebruiken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

Wanneer ik voor jou, bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verricht, dan is er sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een duurovereenkomst kan door jou alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, op voorwaarde dat jij daarbij rekening houdt met een redelijke opzegtermijn van één maand. Gedurende deze maand, blijf jij de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden afnemen of ik word door jou financieel gecompenseerd. Deze financiële compensatie zal bij opzegging eenmaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel vermeld.

Ik ben enkel aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom.

Ik ben niet aansprakelijk voor:

 • jouw fouten en/of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat jij mij hebt voorgeschreven of verstrekt;
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelingen;
 • fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;
 • fouten of tekortkomingen door wijzigingen in het resultaat door jou en/of door jou ingeschakelde derden;
 • schade, ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen tot de geleverde prestatie (hacken);
 • bepaalde resultaten waar jij niet tevreden over bent (ik heb een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting).

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst. Is er sprake van een overeenkomst van bepaalde termijn, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs gedurende drie maanden, voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Ik ben enkel aansprakelijk voor aan mij toe te rekenen directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, één jaar nadat de opdracht werd voltooid.

Ik kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Na het voltooien van de opdracht, heb ik geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde. Coaching is op geen enkele wijze een alternatief voor een medische (geestelijke) behandeling en mag door jou ook niet als zodanig worden beschouwd.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Artikel 13 Overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn kant, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten of, voor zover en redelijkerwijs mogelijk, zal ik zorgen voor een vervanger, met een vergelijkbare stijl. Ik zal jou hier, tijdig en schriftelijk, over informeren. Bij overmacht ben ik jou echter geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 14 Geheimhouding

Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij, waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

Ik heb het recht het resultaat van de overeenkomst te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hierbij zal uiteraard geen vertrouwelijke informatie worden gedeeld.

Artikel 15 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat ik je klacht heb ontvangen, ontvang je van mij een reactie.

Je moet mij in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil

Artikel 16 Parkeerkosten, reistijd- en kilometervergoeding

Spreken wij af op locatie en maak ik daarbij parkeerkosten, heb ik het recht deze bij jou in rekening te brengen.

Ik heb het recht mijn reistijd in rekening te brengen. De vergoeding voor mijn reistijd bedraagt de helft van het overeengekomen uurtarief excl. btw.

Een kilometervergoeding (50 eurocent excl. btw per km) of vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer kunnen eveneens, naast mijn reistijd, aan jou worden gefactureerd als ik deze kosten moet maken om jou elders te treffen of ik mij dien te verplaatsen om de overeenkomst uit te (kunnen) voeren.

Artikel 17 Privacy beleid

Ik vind jouw privacy heel belangrijk en ga dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe, kun je lezen in mijn privacyverklaring op mijn website.

Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en mij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De wet bepaalt, welke rechter bevoegd is kennis te nemen van een geschil.

Versie 1.1, juli 2020